รับรีโนเวท

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรีโนเวทปรับปรุงห้องปฎิบัติการเขียนแบบ ห้องนิทรรศการและห้องบรรยาย

ผู้ว่าจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ตั้ง ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน ปรับปรุงงานสถาปัตย์พื้น ผนัง และงานไฟฟ้าภายใน