รับเหมาต่อเติมบ้าน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

งานรีโนเวทปรับปรุงและต่อเติมโรงเรือนเพาะชำเทคนิคเกษตร

ผู้ว่าจ้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ตั้ง ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน ปรับปรุงและต่อเติมอาคารโรงเรือนเพาะชำ